مریم روحپرور: لیلا

لیلا
شعر: ناصر تبریزی
آهنگ: ناصر آهنیان
خواننده: مریم روحپرور

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!