قاسم جبلی: رویای مهتاب

قاسم جبلی رویای مهتاب

رویای مهتاب
شعر: [ابوالقاسم] بااعلامی
آهنگ: ابراهیم سلمکی
خواننده: قاسم جبلی