فیروزه: یه پارچه آتیش

یه پارچه آتیش
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: فیروزه