مهوش: مرغ زرد پا کوتاه

مهوش مرغ زرد پا کوتاه

مرغ زرد پا کوتاه
خواننده: مهوش