روانبخش: بدگمان

بدگمان
شعر: [محمدعلی] شیرازی
آهنگ: پرویز مقصدی
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: [غلامعلی] روانبخش