دینامیک: دیگه بسته

دیگه بسته
شعر: پرویز وکیلی
آهنگ: بابک [افشار]
تنظیم آهنگ: واروژان
خواننده: دینامیک