دینامیک: گریه امونم نمیده ـ دیگه بسه (جلد صفحه)

گریه امونم نمیده ـ دیگه بسه
دینامیک
(پارس رکورد)

این ترانه‌ها در بخش «شناسنامه ترانه‌ها»
دینامیک ـ گریه امونم نمیده
دینامیک ـ دیگه بسه

* * *