دینامیک: نمک لبات چشامو بگیره

نمک لبات چشامو بگیره
شعر: محمدعلی بهمنی
آهنگ: [حسین] صمدی
خواننده: دینامیک