قاسم جبلی: یاد گذشته

یاد گذشته
آهنگ: [ابراهیم] سلمکی
خواننده: قاسم جبلی