قاسم جبلی: نیلوفر من

نیلوفر من
خواننده: قاسم جبلی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *