یاسین: مرحبا

مرحبا
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: محمود حجازی
خواننده: یاسین