دلکش: بدرقه

بدرقه
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: [علی] تجویدی
خواننده: دلکش

 

error: Content is protected !!