دلکش: چین چین دامن

دلکش چین چین دامن

چین چین دامن
شعر: [ایرج] تیمور تاش
آهنگ: [ناصر] زرآبادی
خواننده: دلکش