دلکش: رامشگر

رامشگر
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: ؟؟
خواننده:‌ دلکش