پوران: ستاره

ستاره
شعر: ؟
آهنگ: [انوشیروان روحانی]
خواننده: پوران شاپوری