داود مقامی: باران

باران
شعر: ؟؟
آهنگ: سعید مهناویان
خواننده: داود مقامی