مهستی: سکوت جاودان

سکوت جاودان
شعر: [اسماعیل] نواب‌صفا
آهنگ: [انوشیروان] روحانی
خواننده: مهستی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone