پوران: مجموعه ترانه‌ها (آهنگ روز ۱)

مجموعه ترانه‌ها (آهنگ روز ۱)
پوران شاپوری

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
یادنامهٔ «پوران» در این سایت

* * *