مهستی: آسمون با من و تو قهره دیگه!

آسمون با من و تو قهره دیگه!
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: مهستی

در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۱) [آ ـ ث]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۲) [ج ـ ژ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۳) [س ـ غ]
ترانه‌های بازخوانی‌شده ایرانی (۴) [ف ـ ی]

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *