مهستی: چراغ عمر

چراغ عمر
شعر: تورج نگهبان
آهنگ: [فریدون] خشنود
خواننده: مهستی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *
در رهگذر عمر با «تورج نگهبان»

* * *