مهستی: دل که گناهی نداره

دل که گناهی نداره
شعر: [رضا] میرفخرایی
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: مهستی

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone