مرضیه: در میان گلها

مرضیه در میان گلها

در میان گلها
شعر: بیژن ترقی
آهنگ: همایون خُرم
خواننده: مرضیه

می‌گذرم تنها
از میان گلها

گه به گلستان‌ها
گه به کوه و صحرا

تازه‌گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟
خارِ رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کانِ گل ناز تو کو؟

راز عشق مرا
گل در گوش صبا
گفت و غمم بفزود
آن‌گه در همه جا
راز درد من‌و

قصه عشق تو بود

چون به حُسن آسمانی از مهی برتر
شعله‌ی عشق من از گردون برآرد سر
در گلستان هم ز تنهایی روم من اگر
تازه‌گلی سر راهم
گیرد و با من گوید
محرم راز تو کو؟
خارِ رهی به تمنا
دامن من بگرفته
کانِ گل ناز تو کو؟

* * *

error: Content is protected !!