مرضیه: صورتگر نقاش چین

مرضیه صورتگر نقاش چین

صورتگر نقاش چین
از ساخته‌های: علی‌اکبر شیدا
ارکستر:‌ بزرگ لشگری
خواننده: مرضیه

صورتگرِ نقاشِ چین
رو صورتِ یارم ببین
یا صورتی برکش چِنین
یا ترکُ کُن صورتگری

آفاقُ را گردیده‌ام
مِهر بُتان سنجیده‌ام
بسیارُ خوبان دیده‌ام
اما تو چیز دیگری

ز دستِ محبوب آه! چها کشیدم
به جز جفایش عزیزم وفا ندیدم

نه همزبانی آه! که یک زمانی
به من بگوید: جانِ من! غم که داری
به من بگوید: حبیبم! غم که داری

نوبتِ هجران گذشت
شد گَهِ عیش و صفا

* * *

error: Content is protected !!