اما تو ثابت می‌مونی (نگاهنگ)

رهگذرا میان، میرن
اما تو ثابت می‌مونی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

error: Content is protected !!