اما تو ثابت می‌مونی (نگاهنگ)

رهگذرا میان، میرن
اما تو ثابت می‌مونی

معرفی «گیتی پاشایی» در این سایت

* * *

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone