من کویرم ای خدا (نگاهنگ)

خدایا، خدایا! کویرم، کویرم
بگو ابر بباره، می‌خوام جون بگیرم

error: Content is protected !!