الهه: پاشنه طلا

پاشنه طلا
شعر: محلی
آهنگ تنظیم: ناصر زرآبادی
خواننده: الهه