اونیک: وای وای وای جون مریم

وای وای وای جون مریم
شعر: ایرج رزم‌ [رزمجو]
آهنگ: [پرویز] مقصدی

مجموعه‌‌ای از نام دختران در ترانه‌های ایرانی

* * *