رامش: بگو، بگو

بگو، بگو
شعر: میر فخرایی
آهنگ: [صدرالدین] مهوان
خواننده: رامش

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *