سیاوش کسرایی: بهانه (مجموعه ترانه‌ها)

سیاوش کسرایی بهانه

بهانه
سرودۀ: سیاوش کسرائی
دکلمۀ شعر از: فخری نیکزاد
آهنگ ترانه: جواد معروفی
ترانه‌خوان: عهدیه [بدیعی]
برنامۀ گلهای تازه شماره ۱۵، اسفند ۱۳۵۱

بهانه

دانه‌های باران به شیشه‌ها
ترانه دارد

در اجاق من آتشی
به چشمان من
زبانه دارد

بسته هر دری
خفته هر که خانه دارد
مرغ هوا هم آشیانه دارد

شب سمج می‌نماید و دل
بهانه دارد

دل هوای او
دل هوای می
دل هوای بانگ عاشقانه دارد
آن پرستوک از دیار ما
بار غم به دل
رفت و کس ندانم کزو
نشانه دارد

غم‌نشسته باغ جان من
بنگر ای بهار دیر رس
شاخه‌ها جوانه دارد

آتش است و شعله‌ها و دود
طرح او فکنده در نظر
با خیال او نگاه من
خلوتی شبانه دارد

پشت شیشه‌ها
باد رهگذر
ترانه دارد

سیاوش کسرائی
بهمن ۱۳۳۸

از مجموعۀ «خون سیاوش»

* * *
بازگشت به یادنامهٔ «سیاوش کسرائی»

* * *

error: Content is protected !!