اسفندیار منفردزاده: موسیقی فیلم «قیصر»

موزیک متن فیلم «قیصر»
اسفندیار منفردزاده

در بارهٔ «اسفندیار منفردزاده» در این سایت:

یادمان هفتاد سالگی «اسفندیار منفردزاده»

* * *
روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *