عهدیه: بیا این آشنا

بیا ای آشنا
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده: عهدیه

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone