عهدیه: بیا ای آشنا

بیا ای آشنا
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: [حسین] واثقی
خواننده: عهدیه