جمال وفایی: کاشکی یار نازی داشتم

جمال وفایی کاشکی یار نازی داشتم

کاشکی یار نازی نداشتم [+]
شعر: رضا شمسا
آهنگ: [ناصر] تبریزی
خواننده: جمال وفایی

error: Content is protected !!