عهدیه: دقمرگ

دقمرگ
شعر: رضا شمسا
آهنگ: منوچهر گودرزی
خواننده: عهدیه