ناصر مسعودی: به یاد آشنا

به یاد آشنا
شعر: ؟
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

error: Content is protected !!