تاج اصفهانی: رنگهای طبیعت

تاج اصفهانی رنگ های طبیعت

رنگ‌های طبیعت
شعر: [شیدای اصفهانی]
آهنگ: [عبدالحسن برازنده]
خواننده: تاج اصفهانی

در گلستان از طبیعت بین
چه سان گشته عیان اسرار پنهان
پر شد از سبزه و گل دامان بستان
شد عیان گل به گلستان دور غم شد به پایان
شورش مرغان شد ز گردون به کیوان
. . .
. . .

* * *

error: Content is protected !!