عهدیه: ناامید (ترانه فیلم)

ناامید
شعر: [تورج نگهبان]
آهنگ: [شهرام] شاهوردی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: دختر کدخدا