عهدیه: ناامید (ترانه فیلم)

ناامید
شعر: [تورج نگهبان]
آهنگ: شاهوردی
خواننده: عهدیه
ترانه فیلم: دختر کدخدا

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone