ایرج: بزم شبها

بزم شبها
شعر: جنتی‌عطایی
آهنگ: گلشن راد
خواننده: ایرج

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on RedditEmail this to someone