آلیس الوندی: آرزو گم کرده

آرزو گم کرده
شعر: تورج نگهبان
خواننده: آلیس الوندی