آلیس الوندی: مروارید

آلیس الوندی مروارید

مروارید
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: واروژان
خواننده: آلیس الوندی

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!