آلیس الوندی: مروارید

مروارید
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: واروژان
خواننده: آلیس الوندی