آرتوش: فیروزه چشم

فیروزه چشم
شعر: [عبدالله] الفت
آهنگ: زاون [اوهانیان]
خواننده: آرتوش

error: Content is protected !!