مرتضی: عشق زود گذر (گل نیلوفر پشت پنجره)

عشق زود گذر
(گل نیلوفر پشت پنجره)
شعر: مسعود هوشمند
آهنگ: پرویز مقصدی
خواننده: مرتضی [برجسته]

روی جلد صفحه این ترانه را در اینجا ببینید

* * *

error: Content is protected !!