حسن گلنراقی ـ مرا ببوس!

مرا ببوس
شعر: هاله [حیدر رقابی]
ویلون: پرویز یاحقی
خواننده:‌ حسن گلنراقی

از ترانهٔ «مرا ببوس» در این سایت:

«تاریخچهٔ ترانهٔ مرا ببوس» به روایت «راوی حکایت باقی»

* * *