کوروس سرهنگ‌زاده: قصه‌ی آشنایی

قصه‌ی آشنایی
شعر: سیمین [بهبهانی]
خواننده: کوروس سرهنگ‌زاده

error: Content is protected !!