کورس سرهنگ‌زاده: نمیری الهی

نمیری الهی
شعر و آهنگ: کریم فکور
خواننده: کورس [سرهنگ‌زاده]