ناصر مسعودی: قاب عکس

قاب عکس
شعر: عبدالله الفت
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: ناصر مسعودی