ایرج: بنا عاشق

بنای عاشق
شعر: [مهدی سهیلی]
تار: [فرهنگ شریف]
خواننده: ایرج

کار و کسب و مشاغل در ترانه‌های ایرانی

* * *

error: Content is protected !!