تاجیک: خاطره کارون

خاطره کارون
خواننده: امان‌الله تاجیک

نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌ها

* * *

error: Content is protected !!