ناصر مسعودی: توبه

توبه
شعر: فتنه
آهنگ: حسین صمدی
خواننده: ناصر مسعودی

نام جاها و محله‌های مشهور در ترانه‌ها

* * *

error: Content is protected !!