ایرج: دست تقدیر

دست تقدیر
شعر: بامداد جویباری
آهنگ: ناصر تبریزی
خواننده: ایرج

error: Content is protected !!