عهدیه: خزان عمر

خزان عمر
شعر و آهنگ: مهرپور
خواننده: عهدیه